ATL tehniskās ekspluatācija speckurss

Studiju priekšmeta Autotransporta līdzekļu tehniskās ekspluatācijas speckurss mērķis ir saistīt studentu teorētiskās zināšanas ar transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, apkopju un remonta tehnoloģijām, to projektēšanu un plānošanu.

Izvirzītā mērķa sasniegšanai noteikti uzdevumi:

 • spēt noteikt transportlīdzekļu tehnisko stāvokli;
 • veikt transportlīdzekļu tehnologisko un konstruktīvo parametru mērījumus;
 • veikt tehnoloģisko procesu plānojumus un iekārtu projektēšanu;
 • spēt aizstāvēt sava piedāvājuma risinājumu.

Studiju priekšmeta tēmu saturs:

 • Auto transpota tehniskā stāvokļa noteikšanas metodikas.
 • Auto transporta agregātu, sistēmu darba parametru mērīšanas metodes un iekārtas.
 • Autotransporta otto un dizeļa motoru degmaisījuma veidošanas sistēmas, to klasifikācija.
 • Otto moto barošanas sistēmu konstrukcijas, darba algoritmi un parametri, diagnostikas metodes un iekārtas.
 • Dīzeļmotoru barošanas sistēmu konstrukcijas, darba algoritmi un parametri, diagnostikas metodes un iekārtas.
 • Autotransporta transmisijas, konstruktīvo un darba parametru mērīšanas metodikas un iekārtas.
 • Transmisijas statisko un dinamisko parametru mērīšanas metodes un iekārtas.
 • Autotransporta balstiekārtu un riteņu statisko un dinamisko parametru mērīšanas metodes un iekārtas.
 • Autotransporta detaļu tehniskā stāvokļa negraujošās kontroles metodes, iekārtas.
 • Autotransporta ekspluatācijas parametru reģistrēšana, uzskaite un analīze to ekspluatācijas laikā.
 • Autotransporta tehnoloģisko procesu analīze.
 • Autotransporta apkopju un remonta tehnoloģiskās telpas, iekārtas, to izvēle un projektēšana.
 • Autotransporta apkopju un remonta tehnoloģisko procesu izvēle, plānošana un realizācija,
 • u.c. jautājumi.

Pēc studiju priekšmeta apguves studenti spēj:

 • pielietot transportlīdzekļiem ekspluatācijas likumus un normatīvus;
 • veikt argumentētas konstruktīvas izmaiņas transportlīdzekļu konstrukcijās;
 • veikt automobiļu tehnisko apkopju remonta zinātniski eksperimentālo izpēti un optimizāciju.

Studiju priekšmets ir veidots kā kursa otrā daļa, kurā padziļina bakalaura studijās studiju priekšmetā "Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija" iegūtās zināšanas.
 

<< Atpakaļ uz Maģistra studiju programmu

Latvian

Slider