Angļu un vācu valodas

Studiju programmā paredzēts pilnveidot vienu no iepriek''s apgūtām svešvalodām: angļu vai vācu.

Iestājoties universitātē pēc vidusskolas mūsdienās studentiem sarunvalodas līmenis ir diezgan augsts. Tādēļ ir ļoti svarīgi, saglabājot un attīstot šo līmeni, dot studentiem iespēju lietot iegūto valodas bāzi izvēlētā zinātniskā un profesionālā nozarē. Valodas lietojuma aspekti ir nozīmīgi, t.i. ir nepieciešams apgūt speciālo terminoloģiju, gramatiskās konstrukcijas, kuras ir raksturīgas specializētai tehniskai literatūrai. Lai paaugstinātu absolventu inženieru konkurētspēju starptautiskā darba tirgū, ir nepieciešams dot studentiem iespēju vairāk un efektīvāk lietot valodu visos tās aspektos izvēlētajā specialitātē. Visi teksti lasīšanai, kā arī rakstīšanas un runāšanas tēmas tiek atlasītas atkarībā no grupas specialitātes, ņemot vērā valodas prasmju līmeni. Leksiskās un sintaktiskās konstrukcijas, kas raksturīgas zinātnes un speciālā lietojuma valodai (SLV), tiek mācītas neatkarīgi no grupas specialitātes.

Studiju priekšmeta mērķis ir:

 • attīstīt un pilnveidot studējošo runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās prasmes un iemaņas lietišķajā svešvalodā,
 • apgūt specialitātes terminoloģiju, lietišķās sarakstes, saskarsmes leksiskos elementus un gramatiskās struktūras izmantošanai praksē,
 • profesionālās literatūras lasīšanas un interpretēšanas prasmju un iemaņu attīstīšana, lasot un interpretējot vidēji grūtas un grūtas pakāpes profesionālus oriģinālliteratūras tekstus svešvalodā,
 • paplašināt un bagātināt radošās lasīšanas prasmes darbā ar populārzinātniskiem tejstiem un tekstiem specialitātē.

Notiek sekojošu veidu praktiskās nodarbības:

 • Pārrunu vešana.
 • Izlasīta ziņojuma, teksta plāna sastādīšana un secinājumu rakstīšana.
 • Klausīšanās: pārrunas. Pārrunu valoda.
 • Rokasgrāmatu, instrukciju, tehniskās dokumentācijas, datu bāžu valodas analīze un pielietošana.
 • Tehnisko procesu aprakstīšana, norādījumu veidošana.
 • Tabulu, diagrammu, grafiku, attīstības tendenču aprakstīšana.
 • Klausīšanās un teksta izpratne, diskusijas, rakstīšana.
 • Argumentētas esejas.
 • Patstāvīgās lasīšanas uzdevumi.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Sarunas lietišķas sapulces laikā. Sapulces, sapulces vadīšana, diskusiju valoda.
 • Intervēšana. Darba līguma nosacījumi. Atalgojums. Rakstīšana: darba un dzīves apraksts. Pieteikuma vēstule.
 • Faktori, kas ietekmē darba vietas izvēli.
 • Ergonomika, veselības aizsardzība darba vietā.
 • Pasaulslavenie izgudrotāji un pētnieki.
 • Zinātniskie sasniegumi dažādos gadsimtos
 • Latvija: ekonomikas, industrijas un kultūras dzīves aspekti.
 • Jaunākās informācijas tehnoloģijas un cilvēku resursi.
 • Studijas un prakse.
 • Teksti specialitātē.

Studiju rezultātā studenti

 • spēj adekvāti lietot speciālo terminoloģiju,
 • prot atpazīt un definēt atsevišķus terminus,
 • spēj lietot īpašas gramatiskās konstrukcijas,
 • spēj atpazīt un rakstīt dažādu veidu esejas un tehniskos dokumentus,
 • spēj lietot vispārīga rakstura sarunu un specializēto valodu diskusijās, dialogos, intervijās un citos mutiskās komunikācijas situācijās,
 • spēj atpazīt, analizēt, novērtēt un apkopot zinātniski tehnisko informāciju no dažādiem zinātniskiem un zinātniski populāriem avotiem,
 • spēj patstāvīgi lasīt un caurskatīt sarežģītus vispārēja rakstura, populārzinātniskus tekstus, kā arī iegūt informāciju, apgūt to un iepazīt terminus no profesionāli orientētiem nozares avotiem,
 • spēj uztvert gan tiešā klātbūtnē, gan pārraidītu tekstu par zināmām un nepazīstamām tēmām personiskajā, sabiedriskajā un mācību profesionālajā jomā,
 • spēj sazināties samērā brīvi un spontāni par plašu jautājumu bloku (vispārīgie, teorētiskie, profesionāli orientētie jautājumi),
 • spēj sniegt skaidru aprakstu par dažādiem tematiem,
 • spēj izveidot skaidru, detalizētu uztvertā teksta apkopojumu, kopsavilkumu, anotāciju,
 • spēj aprakstīt studenta dzīves gājumu, uzrakstīt motivācijas vēstuli ar sistemātiski izklāstītu argumentāciju,
 • spēj rakstiski pamatot savu viedokli, uzsvērt apspriežamā jautājuma pozitīvās un negatīvās puses, izvērtēt risinājuma veidus,
 • spēj sekmīgi nokārtot eksāmenu: klausīšanās, rakstīšanas, runāšanas un lasīšanas prasmju pārbaudi. Valodas prasmju līmenim jāatbilst B2 līmenim saskaņā ar Eiropas kopējām pamatnostādnēm valodu apguvē.

Studiju priekšmetus "Angļu valoda" un "Vācu valoda" nodrošina RTU Lietišķas valodniecības institūta Speciālā lietojuma valodu katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider