Studijas pārtraukušajiem

Daļa studentu izlemj uz laiku pārtraukt studijas

 • personisku iemeslu dēļ;
 • laba darba piedāvājuma dēļ;
 • apgūtās zināšanas jau ļauj strādāt izvēlētajā profesijā;
 • citu iemeslu dēļ.

Daudzi no tiem vai nu vienmēr ir gribējuši turpināt studijas vai ar laiku saprot, ka nākotnes mērķu sasniegšanai vēlams pabeigt izvēlēto studiju programmu vai arī mācīties tālāk.

Studijas pārtraukušie ir laipni aicināti turpināt studijas. Studijas turpinot būs nepieciešams noskaidrot:

 • vai ir notikušas izmaiņas studiju programmā;
 • kurā kursā iespējams atjaunoties;
 • kādi studiju priekšmeti vēl jākārto, lai pabeigtu studijas.

Lai to izdarītu, pieprasiet informāciju auto@rtu.lv.

 

Studentiem, kuriem ir atlicis tikai līdz galam izstrādāt bakalaura vai maģistra darbu, tam ORTUS ir speciāli izveidots atsevišķs studiju "priekšmets", kurā ir visa informācija par tikšanās reizēm ar darbu izstrādātājiem, regulārajām pārbaudēm un norādīti citi datumi, pieejami metodiskie norādījumi pēdējā redakcijā un palīgmateriāli darbu izstrādē. Ja darba pabeigšana radījusi neparedzētas grūtības, darba tēmu parasti ir iespējams nomainīt, gan rēķinoties ar to, ka izstrādei vajadzēs vairāk laika. Lai piekļūtu informācijai par noslēguma darbu, sūtiet epastu uz auto@rtu.lv.

Bakalaura un maģistra darbus var aizstāvēt katru gadu janvāra otrajā pusē un jūnija sākumā. Pieteikties gan nepieciešams vismaz divus mēnešus iepriekš. Tad arī ORTUS vidē norādītajā sadaļā jāieraksta precīzi darba nosaukumi latviešu un angļu valodās. Nosaukumam vēlāk visos dokumentos jābūt identiskam, tie tiks uzrādīti arī diploma pielikumā abās valodās.

2015. gada vasarā aizstāvēšanās paredzēta jūnijā. Darbus jāiesniedz līdz 1. jūnijam.

Lai atjaunotos RTU studiju noslēguma darba aizstāvēšanai, nepieciešams:

 • uzrakstīt iesniegumu (paraugs šeit, jādzēš liekais, jāievieto savi dati) un jāiesniedz Automobiļu katedrā.
 • RTU uzņemšanas nodaļā Kaļķu 1-121, tiks izsniegts rēķins apmaksai - EUR 85 bakalaura darba aizstāvēšanai, EUR 135 maģistra darba aizstāvēšanai. Samaksa par citu priekšmetu parādiem, ja tādi ir: EUR 20 par eksāmena kārtošanu, EUR 25 par studiju darba kārtošanu, EUR 10 par ieskaiti, bakalauru studijās EUR 45 par kredītpunktu (KP), maģistra studijās EUR 60 par KP.
 • pēc apmaksas saņemšanas studenti tiek atjaunoti darba aizstāvēšanai
 • tad iespējams formāli apstiprināt darba tēmu aizstāvēšanai konkrētajā aizstāvēšanas periodā.

Arī studijas pārtraukušajiem vajadzētu nokļūt šādā foto

Latvian

Slider