Doktora studijas

Doktora studiju programma "Transports (virziens - Autotransports un pārvadājumi)" tiek realizēta kopā ar citiem transporta veidiem:

 • RTU profesionālās maģistra programmas "Automobiļu transports" un citu transporta profesionālo programmu absolventiem - studiju ilgums 4 gadi.  Pēc sekmīgas promocijas darba aizstāvēšanas tiek piešķirts inženierzinātņu doktora grāds;
 • lai uzsāktu studijas, jāsaņem rekomendācija no darba vadītāja un RTU TMF Autotransporta institūta;
 • ieteicams pirms studiju uzsākšanas noskaidrot pētījuma finansētāju, iesākt pētījumu, sagatavot pirmās publikācijas.

Programmas kods RTU reģistrā RMDT1

 

Studiju programma ietver:

Zinātnisko darbu - pētniecisku darbu 150 (no kopējiem 192) kredītpunktu (KP) apjomā. Šī ir galvenā doktorantūras studiju sastāvdaļa, kuras laikā tiek izstrādāts promocijas darbs.

Obligātos studiju priekšmetus (15 KP):

 • Eksperimenta plānošana un datu analīze
 • Transportlīdzekļu konstrukcijas drošums un to ekoloģija

Specializācijas studiju priekšmetus - studiju priekšmeti 21 KP apjomā. Specializācijas studiju priekšmetus jāsaskaņo ar izvēlēto pētījuma virzienu:

 • Automobiļu sadursmes mehānika
 • Automobiļu negadījumu pētīšana un rekonstrukcija
 • Automobiļu spēka pārvadi un balstiekārtas
 • Automobiļa un ceļa sistēmas dinamika
 • Uzņēmējdarbības loģistika
 • Zinātniskais seminārs automobiļu transportā, u.c.

Brīvās izvēles studiju priekšmetus (6 KP) - ieteicams izvēlēties citu zinātņu nozaru priekšmetus, kas saistīti ar pētījuma virzienu.

Latvian

Slider