Profesionālā maģistra programma

Studiju programma tiek piedāvāta:

 • RTU profesionālās bakalaura programmas "Automobiļu transports" un citu transporta profesionālo programmu absolventiem - studiju ilgums 1.5 gadi. Studiju gaitā tiek nostiprinātas inženieru zināšanas un apgūtas pētnieciskā darba iemaņas. Tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds.
 • RTU akadēmiskā bakalaura programmas "Automobiļu transports" (programma pirms 2008. gada) un citu transporta akadēmisko programmu absolventiem - studiju ilgums 2.5 gadi. Tiek piešķirta inženiera kvalifikācija un profesionālā maģistra grāds.
 • Inženierzinātņu vai ekonomikas (uzņēmējdarbības) profesionālo bakalaura programmu absolventiem un/vai inženieriem - studiju ilgums 1.75 ... 2 gadi. Šiem maģistriem paredzēta specializācija autopārvadājumos, kas tiek nodrošināta ar izvēles studiju priekšmetiem. Tiek piešķirts profesionālā maģistra grāds.

Pieteikšanās studijām - informācija RTU mājaslapā.

Piedāvājums studijām strādājošiem autotransporta nozarē ar bakalaura grādu uzņēmējdarbībā un inženierzinātnēs šeit.

Studiju programma ietver:

Obligātais studiju priekšmets:

Pētniecība autotransportā - lai nostiprinātu pētniecības iemaņas, kuras nepieciešamas maģistra darba izstrādei

Ierobežotās izvēles studiju kursus- kopā 28 KP, no tiem

 Autotransporta studiju kursi:

Citi izvēles kursi (var izvēlēties autotransporta kursu vietā):

Ja students nav ieguvis profesionālā bakalaura grādu transportā, tad pēc sarunas ar studentu tiek saskaņoti papildus arī citi studiju kursi:

 • Mūsdienu automobiļu tehnoloģijas
 • Automobiļu elektriskās un elektroniskās sistēmas
 • Transportlīdzekļu ekspluatācijas materiāli
 • Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija
 • Ievads iekšdedzes motoros
 • Iekšdedzes motori
 • Darba aizsardzības pamati
 • Civilā aizsardzība
 • Autotransporta līdzekļu remonts
 • Auto satiksmes drošība
 • Autotransporta pārvadājumi

Praksi 6 nedēļas - obligāta prasība profesionālajām programmām

Maģistra darbu - pētniecisku darbu 20 KP apjomā

Programmas kodi RTU reģistrā:
RMGU0 - pēc Automobiļu transporta profesionālās programmas
RMGUC - pēc citām inženierzinātņu un ekonomikas profesionālajām programmām
RMGUB - pēc Automobiļu transporta akadēmiskā bakalaura programmas

Foto galerija "Auto satiksmes drošība"

Latvian

Slider