Ekonomika

Studiju priekšmeta mērķis un uzdevumi ir:

 • apgūt prasmes un veidot izpratni par ekonomiku,
 • veicināt studentu prasmi patstāvīgi orientēties ekonomiskajos procesos, analizēt tos, apkopot rezultātus un izdarīt secinājumus,
 • veidot prasmi patstāvīgi analizēt konkrētus problēmjautājumus ekonomikā un sagatavot prezentācijas materiālus,
 • iepazīstināt studentus ar ekonomikā izmantojamām aprēķinu metodēm un to pielietojamības iespējām praksē.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Ekonomikas pamatproblēmas.
 • Pieprasījums un piedāvājums.
 • Cena un tās veidošanas metodes.
 • Preču ražošanas organizēšanas pamatprincipi.
 • Banku sistēma Latvijā. Kreditēšanas politika.
 • Uzņēmējdarbība, tās organizēšanas.
 • Ražošanas resursi un faktori uzņēmējdarbībā.
 • Ekonomiskās sistēmas, tās raksturojošie rādītāji.
 • Tirgus tipi.
 • Investīcijas uzņēmējdarbībā.
 • Ekonomikas attīstības cikliskums.
 • Valsts monetārā un fiskālā politika un to instrumenti.
 • Iekšzemes un nacionālais kopprodukts.
 • Inflācija, inflācijas veidi ekonomikā.
 • Valsts, uzņēmumu un ģimenes budžets, tā sastādīšanas pamatprincipi.
 • Starptautiskās ekonomiskās attiecības.

Studiju rezultātā studenti

 • spēj patstāvīgi analizēt mikro un makro ekonomiskos procesus
 • spēj patstāvīgi atlasīt, apstrādāt un analizēt informāciju, kas iegūta un ir nepieciešama sociālo procesu izpētē,
 • spēj analizēt ekonomisko procesu raksturojošos rādītājus atbilstoši sākotnēji izvirzītajam mērķim un praktiskai situācijai.

Studiju priekšmetu "Uzņēmējdarbības loģistikas pamati " nodrošina RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūta Ekonomikas teorijas un tautsaimniecības katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider