Fizika

Studiju priekšmeta mērķis ir

 • apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas fizikā augstskolas līmenī, pielietojot augstākās matemātikas elementus,
 • attīstīt fizikāli-tehnisko pasaules uztveri un loģisko domāšanu,
 • orientēties klasiskajā fizikā un jaunākajos sasniegumos fizikā un to pielietošanā dažādu tehnikas problēmu risināšanā, tai skaitā, augstas pievienotās vērtības tehnoloģijās,
 • prast parādīt fizikas teorētisko jautājumu saistību ar praksi, kā arī prast risināt salīdzinoši vienādus fizikas problēmuzdevumus,
 • prast veikt fizikas eksperimentus, matemātiski apstrādāt eksperimentu rezultātus, veikt rezultātu analīzi un izdarīt secinājumus.

Tiek aplūkotas sekojošas tēmas:

 • Ievads materiāla punkta un absolūti cieta ķermeņa kinemātikā.
 • Materiāla punkta dinamika.
 • Cieta ķermeņa dinamika.
 • Mehāniskās svārstības.
 • Mehāniskie viļņi.
 • Termodinamiskās sistēmas. Ideāla gāze.
 • Molekulāri kinētiskās teorijas fizikālie pamati.
 • Pārneses procesi.
 • Termodinamikas pamati.
 • Elektriskais lauks vakuumā.
 • Elektriskais lauks dielektriķos. Vadītāji elektriskajā laukā.
 • Līdzstrāva. Magnētiskais lauks vakuumā.
 • Strāvu magnētiskais lauks.
 • Magnētiskais lauks vielā.
 • Magnētiķi.
 • Elektromagnētiskā indukcija.
 • Maksvela vienādojumi.
 • Elektromagnētiskās svārstības.
 • Elektromagnētiskie viļņi.
 • Gaismas dispersija.
 • Gaismas interference.
 • Gaismas difrakcija.
 • Gaismas polarizācija.
 • Siltuma starojums.
 • Ārējais fotoelektriskais efekts.
 • Kvantu mehānikas elementi.
 • Atoma uzbūves modeļi.
 • Gaismas emisija un absorbcija atomā.
 • Enerģētisko zonu veidošanās kristālos.
 • Pusvadītāju pašvadītspēja un piejaukumvadītspēja.
 • Atoma kodola uzbūve un sastāvs.Radioaktivitāte un tās veidi.
 • Kodolreakcijas un nezūdamības likumi.Elementārdaļiņas.
 • Mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati.

Fizika ir cieši saistīta ar dabaszinātnēm, rezultātā veidojas jaunie starpdisciplinārie zinātnes virzieni – biofizika, materiālzinātne, fizikāla ķīmija. Fizika ir arī inženierzinātņu pamats. Tieši no fizikas attīstības ir atkarīgs ražošanas tehniskais līmenis. Tas viss norāda uz to, ka fizikas kursam tehniskajā universitātē ir īpaša nozīme. Fizikas kurss ir inženiera teorētiskās sagatavotības fundamentāla bāze, bez kuras inženiera tālāka veiksmīga darbība nav iespējama.

Studiju kurss sniedz uz augstskolas matemātikas balstītas teorētiskās pamatzināšanas

 • mehānikā,
 • molekulārā fizikā,
 • termodinamikā,
 • elektromagnētismā,
 • viļņu un kvantu optikā,
 • kvantu mehānikā,
 • cietvielu fizikā,
 • atomfizikā,
 • atomu kodolu un elementārdaļiņu fizikā.

Kursa ietvaros tiek apgūtas praktisko uzdevumu risināšanas metodes, kā arī eksperimentālā darba iemaņas un eksperimentu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati.
Kurss sastāv no lekcijām, laboratorijas darbiem un ar praktiskajiem darbiem problēmuzdevumu risināšanā.

Studiju priekšmetu "Fizika" nodrošina RTU Materiālzinātnes un lietišķas ķīmijas fakultātes Tehniskās fizikas institūta Cietvielu fizikas profesora grupa.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider