Matemātikas papildnodaļas (mašīnzinībās)

Studiju priekšmeta mērķis ir:

 • Sniegt pamatzināšanas matemātikā, kas nepieciešamas specialitātes priekšmetu izpratnei.
 • Attīstīt studentu loģisko domāšanu un jēdzienu pielietošanas iemaņas sasaistē ar specialitātes mācību priekšmetiem un to pamatobjektiem, lai veidotu studentiem prasmi analizēt turpmāk veicamo sarežģītāko uzdevumu risinājumus.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Furjē rindas.
 • Līnijintegrāļi un virsmas integrāļi.
 • Kompleksā mainīgā funkciju teorijas elementi.
 • Lauku teorijas elementi.
 • Laplasa transformācija.

Sasniedzamie rezultāti: studenti

 • spēj pētīt periodiskus procesus, kas parādās tehnikā un fizikā,
 • spēj aprēķināt līnijintegrāļus un saistītos uzdevumus par vektoru lauka darbu un cirkulāciju, un materiālas līnijas masu,
 • spēj aprēķināt virsmas integrāļus un saistītos uzdevumus par vektoru lauka plūsmu caur dažādu formu virsmām, un virmas masu,
 • spēj aprēķināt skalāra un vektoriāla lauka raksturlielumus: atvasinājums dotajā virzienā, gradients, diverģence, rotors, plūsma, darbs, cirkulācija,
 • spēj pārbaudīt vai vektora lauks ir potenciāls,
 • spēj izmantot Laplasa transformāciju uzdevumos elektrotehnikā un automātiskās regulēšanas teorijā.

Studiju priekšmetu "Matemātikas papildnodaļas" nodrošina RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Inženiermatemātikas katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider