Pedagoģija

Studiju priekšmeta mērķis ir veidot izpratni par pedagoģijas zinātni un tās kategorijām teorijas un prakses kontekstā, lai iedrošinātu studentus turpmākai pedagoģiskai darbībai.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Pedagoģija: zinātne vai māksla?
 • Pedagoģijas zinātnes nozares.
 • Pedagoģijas priekšmets.
 • Teorijas un prakses saikne.
 • Humānpedagoģija.
 • Aktuālas izglītības problēmas.
 • Vērtīborientēta izglītība.
 • A. Ādlera, R.Dreikura idejas.
 • Dažādās izglītības filozofijas.
 • Mācību un mācīšanās teorijas.
 • Pedagoga lomas.
 • Pedagoga kompetence un ētiskie principi.
 • Studenta individuālās īpatnības.
 • Mācīšanās stratēģijas un mācīšanās prasmes.
 • Mācību individualizācija.
 • Mācību motivācija.
 • Mācību procesa komponenti.
 • Mācību saturs, metodes un organizācijas formas.
 • Sadarbība mācību procesā.
 • Pedagoģiskā saskarsme.
 • Konfliktu risināšana.
 • Mācību rezultāti un to novērtēšana.
 • Zināšanas, prasmes un kompetences.
 • Kvalitātes novērtēšana izglītībā.

Studiju rezultātā studenti:

 • prot raksturot humānpedagoģijas atziņas, noteikt to pedagoģisko lietderību, kā arī iespējamos riska faktorus,
 • prot salīdzināt dažādas didaktiskās pieejas, analizēt didaktiskos principus un pedagoga lomu katrā no pieejām, kā arī studentu guvumu,
 • prot raksturot savu mācīšanās stilu un izraudzīties tam atbilstošas stratēģijas informācijas strukturēšanai un iegaumēšanai,
 • prot ilustrēt ar piemēru mācību principu izpausmi pedagoģiskā procesā,
 • prot izmantot konfliktu risināšanas teoriju pedagoģiskā problēmu situācijā.

Studiju priekšmetu "Pedagoģija" nodrošina RTU Humanitārā institūta Sociālo zinātņu katedra.

<< Atpakaļ uz Maģistra studiju programmu

Latvian

Slider