Plūsmas mehānika

Studiju priekšmeta mērķis ir iemācīt studentam atrast aprēķina metodiku dažādiem plūsmu tipiem dažādos plūsmas apstākļos, tiek sniegtas zināšanas par dažādām hidro un pneimo iekārtām un to komponentiem.

Apmācības gaitā:

 • tiek iegūtas un nodrošinātas zināšanas par plūsmu aprēķina teoriju,
 • tiek apgūtas zināšanas par hidro un pneimo iekārtu uzbūvi un darbību un mobīlo hidro un pneimo iekārtu specifiku,
 • studenti iegūst prasmes izveidot un novērtēt hidro un pneimo iekārtas.

Tiek aplūkotas sekojošas tēmas:

 • Fluīdu īpašības.
 • Vispārīgi plūsmas mehānikas jautājumi.
 • Fluīdu statika.
 • Fluīdu kinemātika.
 • Fluīdu dinamika.
 • Reāla fluīda plūsmas raksturojums.
 • Lamināras plūsmas aprēķins.
 • Turbulentas plūsmas aprēķins.
 • Vietējās pretestības.
 • Cauruļvadu sistēmas aprēķina principi.
 • Gāzu pūsmu aprēķini.
 • Fluīda izplūdes modelis
 • Fluīdu mehānikas pamati.
 • Fluīdu iekārtu pamatlikumi.
 • Fluīdu mašīnas.
 • Fluīdu iekārtu vadība.
 • Fluīdu kondicionēšana.
 • Dinamiskās darbības fluīdu mašīnas.

Praktiskos darbos tiek apgūti:

 • Vienpusējas darbības cilindrs, 2/2, 3/2 plūsmadalis.
 • Divpusējas darbības cilindrs, hidrauliskais akumulators.
 • Sūkņa raksturlīkne, pārplūdes vārsta raksturlīkne.
 • Plūsmas kontroles vārsts, plūsmas regulators.
 • Hidrauliskā spriegošana, diferenciētā vadība.
 • Hidrocilindru aprēķins.
 • Plūsmas kvantitatīvais aprēķins.

Priekšmeta apguves rezultātā studenti:

 • prot orientēties šķidrumu un gāzu plūsmu aprēķina pamatjautājumos,
 • prot pareizi izvēlēties tā vai cita parametra aprēķinam piemērotu matemātisko modeli, atšķirt dažādus plūsmu tipus,
 • spēj sasaistīt plūsmas mehānikas jautājumus ar teoriju un aprēķinu metodiku,
 • pazīst hidro- un pneimoiekārtu komponentes un to darbības principus un īpatnības,
 • atpazīst hidro- un pneimoiekārtu komponentus, to raksturlīknes un spēj raksturot to darbību un pielietojumu,
 • prot  aprēķināt un izvēlēties hidroiekārtu darba un konstruktīvos parametrus.

Studiju priekšmetu "Plūsmas mehānika" nodrošina RTU TMF Mašīnbūves tehnoloģijas institūta Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider