Psiholoģija

Studiju priekšmeta mērķis ir:

 • izveidot izpratni par psiholoģijas zinātni, tās izpētes priekšmetu, pētīšanas metodēm un saistību ar citām zinātnēm, kā arī psihes un apziņas vietu personības struktūrā,
 • veidot sajūtu un uztveres mijiedarbības izpratni, prasmi saskatīt to savā pieredzē
 • zināt un saprast uzmanības īpašības un to raksturojumu, saistību ar citiem psihiskajiem procesiem,
 • prast veikt atmiņas īpašību un procesu raksturojumu, izveidot individuālo atmiņas trenēšanas plānu,
 • izprast un reflektēt uz domāšanas procesu, prast diagnosticēt teorētiskās domāšanas kļūdas,
 • zināt un priekšstatu līmenī saprast emocijas un emocionālās inteliģences būtību,
 • izprast  stresa vadības pamatus un prast to pielietot ikdienā,
 • gūt priekšstatu par gribas īpašībām un attīstību, darbības psiholoģiskajiem pamatiem,
 • gūt priekšstatu par personības un sabiedrības mijattiecībām.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Psiholoģijas zinātne, tās izpētes priekšmets, pētīšanas metodes un saistība ar citām zinātnēm.
 • Psihes vieta personības struktūrā. Psihe un apziņa.
 • Jutekliskā izziņa: sajūtas kā psiholoģisks fenomens, sajūtu un uztveres mijiedarbība.
 • Uztvere un priekšstati kā jutekliskās izziņas pamats.
 • Uzmanība: īpašības, raksturojums, saistība ar citiem psihiskajiem procesiem.
 • Personības un vides faktoru mijiedarbība uzmanības noturēšanas un vadīšanas procesā.
 • Atmiņas īpašību un procesu raksturojums, atmiņas trenēšana.
 • Domāšanas process, jēdzieniskā domāšanas un apziņa.
 • Domāšanas un intelekta saistība. Iztēle.
 • Emocijas un jūtas, to raksturojums. Emocionālā inteliģence.
 • Stresa būtība un menedžments.
 • Gribas īpašības un attīstība, darbības psiholoģiskie pamati.
 • Dotumi un spējas, radošuma psiholoģiskais pamats.
 • Temperaments un raksturs.
 • Personība un sabiedrība: saskarsme kā sociālā percepcija, komunikācija un attecības.
 • Verbālā un neverbālā komunikācija.
 • Psihes procesu izpratnes un attīstības nozīme mūsdienu mainīgajā vidē.

Studiju rezultātā studenti:

 • orientējas vispārīgās psiholoģijas jēdzienos,
 • prot tos atbilstoši pielietot runā un veidot personības attīstības plānu,
 • prot diagnosticēt psiholoģiskās problēmas lauku profesionālajā darbībā.

Studiju priekšmetu "Psiholoģija" nodrošina RTU Humanitārā institūta Sociālo zinātņu katedra.

<< Atpakaļ uz Maģistra studiju programmu

Latvian

Slider