Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Studiju priekšmeta mērķis ir:

 • sniegt zināšanas par telpisku objektu attēlošanas teorētiskajiem jautājumiem tēlotājas ģeometrijas pamatzināšanu apjomā
 • Spēt zināšanas lietot praksē, veidojot detaļu un kopsalikuma skices un rasējumus.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Projicēšanas metodes.
 • Punkta, taisnes un plaknes ortogonālās projekcijas.
 • Punkta, taisnes un plaknes savstarpējās stāvotnes.
 • Daudzskaldņu projekcijas un šķēlumi ar projicējošām plaknēm.
 • Piramīda un prizma.
 • Rotācijas ķermeņu šķēlumi ar projicējošām plaknēm.
 • Konuss, cilindrs un sfēra.
 • Nošķelti ģeometriski objekti.
 • Skati, griezumi, šķēlumi, daļējie griezumi, izmēru izvietošana.
 • Aksonometriskie attēli.
 • Vītnes savienojumi, vītnes nosacītā attēlošana un apzīmēšana.
 • Skicēšana.
 • Kopsalikuma rasējumu izpildīšana un specifikācijas sastādīšana.
 • Detaļas kompleksais rasējums ar griezumiem un izmēriem.

Sasniedzamie rezultāti: studenti

 • zin kompleksā rasējuma veidošanas metodi,
 • prot konstruēt punktus, taisnes un plaknes trīs projekcijās,
 • spēj attēlot vienkāršus ģeometriskus objektus projekcijās,
 • spēj attēlot ģeometriskus objektus kompleksajā rasējumā un konstruēt iedomātus šķēlumus ar uzdotām šķēlējplaknēm,
 • spēj atpazīt kompleksajā rasējumā attēlotos telpiskos ģeometriskos elementus,
 • var attēlot vienkāršas detaļas kompleksajā rasējumā un aksonometrijā,
 • spēj izpildīt nepieciešamos griezumus un izlikt vajadzīgos izmērus,
 • var izpildīt vienkāršu detaļu skices,
 • orientējas izjaucamu un neizjaucamu savienojumu veidos,
 • spēj attēlot rasējumā detaļu ar vītni, noteikt tās parametrus,
 • spēj attēlot vītņotu savienojumu kompleksajā rasējumā un sastādīt specifikāciju.
   

Studiju priekšmetu "Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika" nodrošina RTU Būvniecības fakultātes Būvniecības un rekonstrukcijas institūta Datorizētās inženiergrafikas katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider