Teorētiskā mehānika

Studiju priekšmeta mērķis ir iepazīstināt studentus ar mehānikas fundamentālajām nostādnēm.

Studiju priekšmetā tiek:

 • aplūkotas statikas, kinemātikas un dinamikas fundamentālās sakarības;
 • mācītas mehānikas uzdevumu risināšanu ar datorprogrammām;
 • pilnveidotas studējošo zināšanas fizikas jomā, kas saistīta ar mehāniku;
 • iegūtas prasmes orientēties tehnikas, mehānikas un mašīnbūves objektu aprēķinu jomā.

Apskatāmās tēmas:

 • Aksiomas.
 • Balsti.
 • Saejošu spēku sistēma.
 • Izkliedētu spēku sistēma plaknē.
 • Ķermeņu līdzsvars.
 • Saejoši spēki telpā.
 • Izkliedēti spēki telpā.
 • Ievads kinemātikā un dinamikā.
 • Punkta kinemātika un dinamika. Ķermeņa virzes kustība.
 • Ķermeņa rotācijas kinemātika un dinamika.
 • Komplānas kustības kinētika.
 • Sfēriskas un vispārīgās kustības kinētika.
 • Kinetostatika.
 • Dinamikas vispārīgais vienādojums.
 • Mehāniskās sistēmas kustības speciālie gadījumi.

Kursa ietvaros studentiem jāveic patstāvīgie darbi par šādām tēmām:

 • Statikas uzdevumu risināšana ar MathCAD programmu.
 • Dinamikas uzdevumu modelēšana ar Working Model.
 • Spēku aprēķini ar programmu Solid Work.

Kursa nobeigumā studenti spēs:

 • izvērtēt mehāniskos procesus dabā dažādās formās,
 • sniegt piemērus par objektu kustības un līdzsvara stāvokļiem,
 • analizēt mehānismus un mašīnas,
 • atšķirt statikas un dinamikas uzdevumus,
 • formulēt mehānikas objektu analīzes uzdevumus,
 • novērtēt inženiermehānikas problēmas.

Studiju priekšmetu "Teorētiskā mehānika" nodrošina RTU TMF Mehānikas institūta Teorētiskās mehānikas un materiālu pretestības katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider