Tirgzinības transportā

Studiju priekšmeta mērķi un uzdevumi ir:

 • spēt novērtēt tirgzinību nozīmi transportā, tās izpausmes, aktivitāšu plānošanu un to izmaksas,
 • apzināties dažādu transporta veidu specifiskās iezīmes un darbības principus,
 • spēt noteikt un analizēt dažādu transporta veidu priekšrocības un trūkumus un izvēlēties konkrētiem gadījumiem optimālo transporta veidu,
 • izklāstīt zināšanas par dažādiem ekonomiskajiem likumiem, kuri nepieciešami, lai darbotos transporta biznesā un nodrošinātu klientu vajadzības,
 • noteikt dažādu transporta pakalpojumu lietderību konkurences situācijā un novērtēt pakalpojuma ietekmi uz preces vērtību.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Ievads priekšmetā, transporta struktūru nolūks, mērķi, valdības politika transportā.
 • Transporta biznesa dalībnieki, pakalpojumu pārdevēji, pakalpojumu pircēji.
 • Produkts “Transporta pakalpojumi”,
 • Pārvadājumu procesa galvenais transports, piegādes sistēmas.
 • Konkurences situācija transporta biznesā. Tirgus struktūra, piesātinājums, izmaiņas (to prognozes), informatīvā sistēma.
 • Stratēģiskā plānošana. Darbības stratēģija. Priekšrocību, trūkumu, pakalpojumu portfeļa analīze.
 • Investīcijas.
 • Biznesa ekonomika. Uzņēmuma līdzekļi.
 • Pašizmaksu ietekmējošie tehniski ekonomiskie rādītāji. Izmaksas un to veidi.
 • Cenas.
 • Tirgzinības transporta biznesā. Produkta diferenciācija.
 • Produkta un uzņēmuma pozicionēšana, segmentācija, mērķa tirgus.
 • Jaunu pārvadājumu tirgus iekarošanas stratēģija un taktika.
 • Novitātes un inovācijas transportā.

Studiju rezultātā studenti:

 • spēj analizēt īpatnības dažādos transporta veidos kravu un pasažieru pārvadājumos,
 • spēj ilustrēt transporta nozīmi sociālo problēmu risināšanā un ietekmē uz apkārtējo vidi,
 • pārzina pieprasījuma un piedāvājuma attiecības transportā, pakalpojumos,
 • prot analizēt transporta uzņēmumu izmaksu un ienākumu sistēmu, atklāt kritisko pakalpojumu apjomu,
 • spēj piedāvāt darbības plānošanas variantus un izvēlēties optimālo variantu,
 • spēj piedāvāt noteiktu pārvadājuma veidu (transporta veids, maršruts),
 • izprot transporta pakalpojumu izvēles principus,
 • spēj izvērtēt cenu veidošanās principus un tarifu politikas principus dažādos biznesa plānu scenārijos,
 • pārzina transporta pakalpojumu veicināšanas metodes,
 • spēj parādīt izpratni par iegūtajiem rezultātiem, praktiskajiem risinājumiem, tos izskaidrot, argumentēt un pamatot.

Studiju priekšmetu "Tirgzinības transportā" nodrošina RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider