Vadības socioloģija

Studiju priekšmeta mērķis ir:

 • humanitarizēt tehnokrātisko domāšanas veidu, iegūstot pamatkompetences lēmumu pieņemšanai balstoties ne tikai uz tehniski ekonomiskiem faktoriem, bet arī uz sociāliem faktoriem,
 • apgūt prasmes sociālo risku izvērtējumam izvēloties pārvaldības struktūras un vadības stilus.   

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Socioloģija kā zinātne.
 • Sabiedrības attīstības priekšnosacijumi, etapi, likumi.
 • Vadības (menedžmenta) socioloģija.
 • Vēsture, izpētes priekšmets, definējumi.
 • Metodes praktiskajā socioloģijā.
 • Informācijas iegūšanas metodes, datu ticamība, to interpretācija.
 • Darbinieks sociālo attiecību sistēmā. Sociālie procesi un to izmaiņas.
 • Tirgzinības (marketinga) sociālie aspekti.
 • Marketinga būtība un tirgus vadības paņēmieni.
 • Uzņēmums kā sociāla sistēma.
 • Sociāli demogrāfiskās, etniskās, ekonomiskās un sadales attiecības.
 • Cilvēciskā faktora sociālie aspekti.
 • Cilvēciskā faktora aktivizācijas nepieciešmība un mehānismi.
 • Vadības (menedžmenta) sociālie aspekti.
 • Valsts sociālās politikas nozīme, sociālie projekti un tehnoloģijas.
 • Pārvalde.
 • Sociālie aspekti darbā un darba organizācijā.
 • Sadzīves apstākļi un darba efektivitāte.
 • Laiks, cilvēku sabiedrības attīstības telpa.

Studiju rezultātā studenti

 • prot atpazīt socioloģijas un vadības socioloģijas izpētes priekšmetus, definēt šīs zinātnes, uzskaitīt sabiedrības attīstības etapus un aprakstīt socioloģisko zināšanu nepieciešamību speciālistiem,
 • spēj atšķirt socioloģiskās informācijas iegūšanas metodes, lieto tās, prot izvērtēt aptaujas metodes ticamības līmeni un izskaidrot iegūtos rezultātus,
 • atpazīst sociālās parādības un procesus, prot izskaidrot to būtību,
 • spēj definēt indivīda, personības, individualitātes, pārliecības, apziņas un pašapziņas jēdzienus,
 • prot atšķirt marketinga sociālos aspektus, salīdzināt tirgus vadības paņēmienus un koncepcijas,
 • spēj atšķirt sociālās organizācijas nozīmi uzņēmuma struktūrā, kā arī sociāli-demogrāfiskās, sociāli-etniskās, ekonomiskās un sadales attiecības darba kolektīvā un tā attīstības objektīvos un subjektīvos faktorus,
 • prot salīdzināt profesiju, specialitāšu, specializācijas un kvalifikācijas struktūras,
 • prot izvērtēt sociālos mehānismus cilvēciskā faktora aktivizēšanai,
 • spēj izvērtēt valsts sociālās politikas nozīmi sabiedrības attīstībā, darba kolektīvu pārvaldes struktūras un vadības stilu nozīmi menedžera darba organizācijā,
 • spēj atpazīt rādītājus pamudinājumam uz darbu un motivāciju ražošanā. Izvērtē cilvēka un tehnikas attiecības un to evolūciju, kā arī tehniski-ekonomisko rādītāju nomaiņu ar sociāliem parametriem,
 • prot izvēlēties dzīves kvalitātes rādītājus un sociālās darba apmaksas sistēmas,
 • prot  Izskaidrot, ka cilvēku sabiedrībai laiks ir attīstības telpa.

Studiju priekšmetu "Vadības socioloģija" nodrošina RTU Humanitārā institūta Sociālo zinātņu katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider