Auto satiksmes drošības speckurss

Studiju priekšmeta mērķis ir izveidot studentu padziļinātu izpratni par auto satiksmes drošības jautājumiem un apgūt satiksmes drošības nodrošināšanai nepieciešamās prasmes.

Izvirzītā mērķa sasniegšanai, noteikti sekojoši uzdevumi:

 • attīstīt studentu prasmes satiksmes drošības risku noteikšanā novērtēšanā un analīzē,
 • padziļināt zināšanas par automobiļa, autovadītāja, ceļa un vides ietekmi uz satiksmes drošību,
 • attīstīt ceļu satiksmes negadījumu izpētes un ekspertīzes iemaņas,
 • veidot automobiļu pēc avārijas atjaunošanas tehnoloģiju izvēles un izmaksu novērtēšanas prasmes,
 • iepazīstināt ar auto satiksmes drošības pamatprincipiem.

Apskatāmās tēmas:

 • Auto satiksmi reglamentējošie dokumenti.
 • Organizācijas auto satiksmes drošības jomā, to darbības specifika.
 • Ceļu satiksmes negadījumi, to uzskaite un analīze.
 • Autovadītājs un auto satiksmes drošība.
 • Transporta līdzekļu vadītāju psihofizioloģija un tās ietekme uz satiksmes drošību.
 • Autotransporta līdzeklis un auto satiksmes drošība.
 • Automobiļa aktīvā, pasīvā, pēcavārijas, uguns un ekoloģiskā drošība.
 • Auto ceļš, ceļa apstākļi un auto satiksmes drošība.
 • Auto satiksmes organizācijas pamati.
 • Auto satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi.
 • Ceļu satiksmes negadījumu autotehniskā ekspertīzes veikšanas pamatprincipi.

Iegūstamās prasmes:

 • Ceļu satiksmes negadījumu veidi, to rekonstrukcijas specifika
 • Ceļu satiksmes negadījumu dokumentēšana
 • Transporta līdzekļu tehniskā stāvokļa novērtēšana
 • Ceļu satiksmes negadījumu mehānika
 • Ceļu satiksmes negadījumu datormodelēšana
 • Eksperta atzinuma noformēšana
 • Riski ceļu satiksmē
 • Ceļu satiksmes drošības statistika
 • Automobiļa konstrukcijas un tehniskā stāvokļa ietekme uz satiksmes drošību
 • Cilvēka kļūdu veidi, to samazināšanas iespējas
 • Autovadītāju psihofizioloģiskās īpašības
 • Autovadītāju apmācība
 • Auto vadīšanas simulatori
 • Vismazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošība
 • Ceļa un vides ietekme uz satiksmes drošību
 • Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi
 • Satiksmes drošība un ekonomika
 • Satiksmes drošības komunikācija
 • Satiksmes drošības pētniecība
 • Transporta līdzekļu bojājumu dokumentēšana un unificēšana
 • Transportlīdzekļu atjaunošanas aprēķinu metodikas
 • Transporta līdzekļu bojājumu novērtēšana, slēptie bojājumi
 • Transportlīdzekļu atjaunošanas izmaksu datubāzes
 • Datorprogrammu izmantošana bojājumu aprēķinos.

Studiju priekšmetā  iegūtās zināšanas papildina bakalaura studijās apgūto studiju priekšmetu "Auto satiksmes drošība”.
 

<< Atpakaļ uz maģistra studiju programmu

Latvian

Slider