Ceļu satiksmes drošība

Profesionālas apmācības un izziņas materiāls:

Materiāla nodaļas pielāgotas ērtākai skatīšanai portatīvajos datoros un telefonos:

Anotācija, saturs

1. Vispārējie jautājumi

2. Gājēju drošība uz autoceļiem

3. Velosipēdisti un satiksmes drošība

4. Motorizēti transportlīdzekļi un satiksmes drošība

5. Motorizētu transportlīdzekļu vadītāju prasmes un satiksmes drošība

6. Motorizētu transportlīdzekļu vadītāju uzvedība ceļu satiksmē

7. Braukšanas ātrums, ātruma ierobežošana un satiksmes drošība

8. Autoceļu infrastruktūras, tās uzturēšanas un satiksmes organizēšanas ietekme uz satiksmes drošību

Izmantotie informācijas avoti

autori: Grīslis Aivis, Kreicbergs Juris, Šūpols Mārtiņš
Rīgas Tehniskā universitāte
Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Transporta institūta
Autotransporta pētījumu un profesionālās kompetences centrs un Automobiļu katedra

Projekts finansēts no civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai (OCTA) licencēto apdrošināšanas sabiedrību atskaitījumiem no civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas prēmijām.

Anotācija

Profesionāli izglītojoša materiāla par satiksmes drošību analizēti Skandināvijā, citās atsevišķās Eiropas valstīs un ASV veikti pētījumi, grāmatas un citas publikācijas par būtiskiem ceļu satiksmes drošības jautājumiem un tās uzlabošanas risinājumiem.

Sagatavoto informāciju paredzēts izmantot Rīgas Tehniskās universitātes profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studiju programmu „Automobiļu transports” studiju priekšmetu „Autosatiksmes drošība” un „Autosatiksmes drošība (speckurss)” apguves procesā, kā arī to iespējams izmantot citu augstāko un profesionālās izglītības iestāžu nodrošinātajās studiju programmās un satiksmes drošības speciālistu profesionālajā sagatavošanā un tālākizglītībā.

Materiālu par satiksmes drošību sagatavojuši un izstrādājuši RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Transporta institūta Automobiļu katedras mācībspēki un pētnieki, sadarbojoties ar vadošiem satiksmes drošības speciālistiem valsts un pašvaldību institūcijās.

Materiāls ir brīvi pieejama profesionāli sagatavota mācību literatūra latviešu valodā par satiksmes drošības tematiku.

Materiāla attīstība

Izmantojot studiju procesā, materiālu paredzēts tālāk attīstīt, iekļaujot informāciju par jaunākajiem pētījumiem un papildinot apskatītos jautājumus. Ieteikumus par materiāla papildināšanu lūdzam sūtīt RTU Automobiļu katedrai auto@rtu.lv.

Latvian

Slider