Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība

Studiju modulis rada padziļinātu izpratni par biznesa uzsākšanas un attīstības procesiem no biznesa idejas līdz pat gatavam produktam. Mācību darbs ir orientēts uz zināšanu apguvi darot un integrētu teorētisko zināšanu veidošanu

Studiju priekšmeta mērķi ir:

 • iegūt padziļinātas zināšanas jaunu produktu izstrādāšanas, tehnoloģiju pārneses, uzņēmējdarbības, kā arī inovācijas un to rezultātu komercializācijas jautājumos,
 • prast izmantot iegūtās zināšanas, prasmes un metodes praksē un profesionālajā attīstībā, uzsākot komercdarbību un veidojot uzņēmumus, kā arī vadot komandas darbu,
 • attīstīt prasmi prezentēt individuālās idejas.

Produktu izstrādes tēmas:

 • Inovācija un tehnoloģiju pārnese.
 • Komandas nozīme uzņēmumā un jaunu produktu izstrādē.
 • Vajadzību identificēšana.
 • Produkta funkcijas un to noteikšana. Funkciju kategorijas. Funkciju domāšana
 • Vajadzību-funkciju matrica, QFD matrica.
 • Produkta funkcijās balstīta specifikācija.
 • Koncepciju radīšana, radošās domāšanas metodes.
 • Vajadzību un funkciju integrēšana produktā.
 • Koncepciju attīstības tunelis. TRIZ metode, tās izmantošana koncepciju radīšanā.
 • Produkta stratēģiskā attīstītība un ekonomiskais pamatojums.
 • Produkta arhitektūra. Produkta funkcijas.
 • Nozares tehnoloģijas.
 • Produkta darbības ietekmes faktoru noteikšana P diagramma
 • Produkta dizains, produkta pievienotā vērtība.
 • Robustais dizains. Izstrādājumu arhitektūra.
 • Produkta prototipēšanas veidi un iespējas.
 • Patenti, intelektuālais īpašums.
 • Produktu izstrādāšanas tiesiskais pamats.

Uzņēmējdarbības tēmas:

 • Komercdarbības pamati.
 • Produkta stratēģiskās attīstības plānošana.
 • Ražošanas izmaksas un to plānošana.
 • Projektu vadīšana.
 • Produkta mārketings, pārdošanas kanālu izvēle.
 • Produkta pārdošana starptautiskā tirgū. Eksporta stratēģijas.
 • Starptautiskā tiesiskā vide.
 • Investīciju piesaiste uzņēmējdarbības uzsākšanai.
 • Uzņēmuma stratēģiskās vadīšanas pamati.
 • Pārrunu, dialoga veidošanas un prezentācijas prasmes.

Studiju priekšmeta aktivitātes:

 • Belbin testa izpilde.
 • Projekta grupu izveidošana.
 • Projekta priekšlikuma prezentācija.
 • Projektu izvēle.
 • Koncepciju skiču veidošana.
 • Koncepciju prezentācijas.
 • Koncepciju izvērtēšana.
 • Produktu/pakalpojumu izstrādāšana.
 • Produkta specifikācija sastādīšana pašizmaksas kalkulācijai.
 • Produkta uzņēmējdarbības plāna izstrāde.
 • Produktu prototipa izstrāde.
 • Produktu testēšana.

 

Studiju priekšmetu "Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība" nodrošina RTU Studiju departaments.

 

 

Foto galerija "Inovatīvu produktu izstrāde un uzņēmējdarbība"

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider