Siltummācība

Studiju priekšmeta mērķi ir:

 • gūt priekšzināšanas par siltumenerģijas iegūšanu, pārveidošanu citos enerģijas veidos, transportēšanu un pielietošanu,
 • apgūt siltumtehnikas teorētiskos pamatus
 • apgūt un prast pamatot siltumfizikālos procesus termiskajos dzinējos, dažādās enerģētiskajās un siltumizmantojošajās iekārtās.

Tiek apskatītas sekojošas tēmas:

 • Enerģija, tās veidi.
 • Termodinamiskā sistēma, parametri, darba vielas.
 • Gāzes stāvokļa vienādojumi.
 • Gāzu maisījumi.
 • Pirmais TD likums.
 • Termodinamiskie procesi.
 • Termodinamiskie cikli.
 • Entropija.
 • Otrais termodinamikas likums.
 • Ekserģija.
 • Reālās gāzes.
 • Ūdens tvaiks, tvaika tabulas un diagrammas. Tvaika procesi.
 • Tvaika - gāzu maisījumi. Mitrs gaiss, h–d diagramma.
 • Gāzu un tvaiku izplūde sprauslās, difuzoros. Tvaika un gāzu turbīnas.
 • Termisko mašīnu gāzu cikli.
 • Kompresori, iekšdedzes dzinēji.
 • Saldēšanas iekārtas. Siltuma sūkņi.
 • Tvaika enerģētisko iekārtu cikli.
 • Termiskās elektrostacijas, koģenerācija, siltumapgāde.
 • Siltumapmaiņa. Siltuma vadīšana, konvekcija, starošana.
 • Siltummaiņi, to klasifikācija, aprēķina metodes.
 • Siltumapmaiņas intensifikācijas metodes.
 • Kurināmais un tā raksturojumi.
 • Katlu iekārtas. Rūpnieciskās krāsnis.
 • Aukstuma iekārtas. Siltuma sūkņi.
 • Siltuma caurules. Masas apmaiņa.
 • Materiālu žāvēšana. Kaltes, žāvētavas.
 • Alternatīvie enerģijas avoti.
 • Siltumenerģijas ražošanas un izmantošanas saistība ar ekoloģiju.

Studiju priekšmetā sasniedzamie rezultāti:

 • izpratne par siltumenerģētikas un siltumtehnikas nozares būtību, pamatproblēmām, saistību ar citām zinātnes un tehnikas nozarēm,
 • spēja izskaidrot un pamatot siltumtehnisko iekārtu darbības teorētiskos principus un praktisko pielietojumu,
 • spēja patstāvīgi veikt termodinamisko un siltumpārejas pamatprocesu analīzi un aprēķinus,
 • spēja izmantot tvaika un mitra gaisa tabulas un diagrammas, aprēķināt siltumpāreju vienkāršākajās siltumtehniskajās iekārtās,
 • spēja analizēt konkrētu iekārtas tipu, siltumnesēju veidus un pamatot to izvēli.

Studiju priekšmetu "Siltummācība" nodrošina RTU TMF Siltumenerģētisko sistēmu katedra.

<< Atpakaļ uz Bakalaura studiju programmu

Latvian

Slider